close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • POOLA KODANIKUKS TUNNISTAMINE

 • Poola kodakondsust võivad taotleda Poolas elavad välismaalased, kes neile väljastatud tähtajalise elamisloa alusel on palju aastaid legaalselt Poolas viibinud ning ühiskonda lõimunud, oskavad poola keelt, neil on siin olemas kindel elatusallikas ja elukoht, kui nad austavad Poola õiguskorda ega kujuta endast ohtu riigikaitsele või rahvuslikule julgeolekule. See puudutab eelkõige pagulasi, Poola kodanike abikaasasid ja nende lapsi, kodakondsuseta isikuid ning Poola päritolu isikuid.

  Poola kodanikuks tunnistamise menetlus toimub kooskõlas vastavate Halduskoodeksis seadustatud sätetega. Aluseks on vastav maavanema (kes tegutseb I astme institutsioonina) otsus ning osapoolel on õigus pöördumiseks II astme institutsiooni poole, kelleks on siseminister. Seejuures saab ministri vastavat otsust edasi kaevata halduskohtusse.

  Vastav avaldus esitatakse siseministri poolt 3.-ndast augustist 2012. a. kehtestatud määrusega (Dz.U. nr. 916) kinnitatud Poola kodanikuks saamise taotlemiseks ette nähtud ankeedi vormis ning sellele lisatakse foto.

  Vastavalt Poola kodakondusseaduse §30 lõikele 1 tunnistatakse Poola kodanikuks:

  punkt 1: välismaalane, kes on vähemalt 3 aasta jooksul alalise elamisloa või Euroopa Liidu kodanikule väljastatava pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibinud pidevalt Poola Vabariigi territooriumil, omab Poola Vabariigis stabiilset ja regulaarset elatusallikat, samuti seaduslikul alusel kasutatavaid eluruume;

  punkt 2: välismaalane, kes on vähemalt 2 aastat alalise elamisloa alusel või Euroopa Liidu kodanikule väljastatava pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibinud Poola Vabariigi territooriumil, on olnud vähemalt 3 aastat Poola kodanikuga ametlikult sõlmitud abielus või samuti juhul, kui tal üldse puudub kodakondsus;

  punkt 3: välismaalane, kes on vähemalt 2 aasta jooksul elamisloa alusel pidevalt viibinud Poola Vabariigi territooriumil, võib kodakonduse saada tulenevalt Poola Vabariigi poolt talle omistatud põgenikustaatusest;

  punkt 4: alaealine välismaalane, kelle üks vanemaist on Poola kodanik ning ta ise on viibinud Poola Vabariigi territooriumil alalise elamisloa alusel või Euroopa Liidu kodanikule väljastatava pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel, juhul kui ka teine lapsevanem, kel pole Poola kodakondsust, on andnud selleks oma nõusoleku;

  punkt 5: alaealine välismaalane, kelle vähemalt ühele lapsevanemale on Poola kodakondsus tagasi antud, tingimusel et ta on viibinud Poola Vabariigi territooriumil alalise elamisloa, Euroopa Liidu kodanikule väljastatava pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ning tema teine lapsevanem, kel pole Poola kodakondsust, on andnud selleks oma nõusoleku;

  punkt 6: välismaalane, kes vähemalt 10 aasta jooksul on pidevalt ja legaalselt viibinud Poola Vabariigi territooriumil ning täitnud kõik alltoodud tingimused: tal on olemas alaline elamisluba või Euroopa Liidu kodanikule väljastatav pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus ning tal on Poola Vabariigis stabiilne regulaarse sissetuleku allikas ja seaduslikul alusel kasutatavad eluruumid;

  punkt 7: välismaalane, kes vähemalt 2 aasta jooksul on pidevalt viibinud Poola Vabariigi territooriumil, võib saada kodakondsuse tulenevalt oma Poola päritolust.

  Kodakondsuse omistamine toimub vastava, asjasthuvitatud isiku poolt esitatud taotluse alusel ning sel juhul laieneb Poola kodakondsus teise lapsevanema poolt väljendatud nõusoleku olemasolul ka tema lastele; kui laps on saanud 16-aastaseks, siis on selleks nõutav ka tema enese nõusolek.

  Välismaalast keeldutakse tunnistamast Poola kodanikuks, kui ta ei täida eelpooltoodud, Poola kodakondsseaduse §30 lõikes 1 sätestatud kohustuslikke nõudeid ning juhul, kui kodakondsuse omistamine talle  kujutab endast ohtu riigikaitsele, riigi julgeoleku ja turvalisuse tagamisele või ohustab avalikku korda.

  Poola Vabariigi kodanikuks tunnistamise taotluse näidis 

  Print Print Share: